Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

E-service

บทความของท่านผู้อำนวยการ

บทความของท่านผู้อำนวยการ

นายไพฑูรย์ คงเทียน 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)

 

- การประยุกต์ใช้ปรัชญาการศึกษาในการแก้ปัญหาการจัดการจัดการศึกษาของโรงเรียน

- การวิจัยในชั้นเรียน

การสร้างจิตสำนึกคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการคลังและงบประมาณ

บทบาทของผู้บริหารในการสอนแนะครู

- บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษายุคไร้พรหมแดน

- ประชาคมอาเซียนกับปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม

ผู้นำระดับสูงดำเนินการอย่างไรในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

ผู้นำระดับสูงดำเนินการอย่างไรในการทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ

มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร

ระบบการศึกษากับระบบอื่นๆ

วัฒนธรรมองค์กรที่นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมอย่างไร

อภิปรัชญาคืออะไร

Facebook

ขณะนี้เวลา

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้