Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

บทความของท่านผู้อำนวยการ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
นางอุษา กุลขุนทด
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางกัลยา  สุทนต์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางสาวสุดาทิพย์  ศรีสร้อย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางสาวพิมพ์ชนก  ครุฑสุข
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
นางสาวพลอยอัมพัน  มาพิจาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 นางสาวสายธาร เจริญคำ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 นางสาวหทัยรัตน์ จันธวัต
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นายวัฒนา แสงสุวรรณ
คุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ขณะนี้เวลา

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้