Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

บทความของท่านผู้อำนวยการ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

        
นางอนุรัตน์  ศรีสวย
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางสาวนภัสภรณ์  อุดมสุข
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   
 นางสาวผุสดี  ศรีวินัย
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 นางสาวลัดดาวัลย์  สุดหอม
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 
นางสาวณีรณา  ข่าวกระโทก
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 นางสาวอุมาลี ลีเบาะ
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
   
นางสาวดวงดาว ลังภูรี
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 

ขณะนี้เวลา

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้