Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

E-service

บทความของท่านผู้อำนวยการ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

นางสาวซอนด้า  จันทรบุตร
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวอารยา  โพธิ์สุภาพ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

 

  
นางสาวธันวินีย์ อบหอม
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายจีระศักดิ์ สงสัย
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   

นายพงศ์ศิลป์  ชุ่มศรีทอง
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายกฤติณ ธีระภักดีธรากุล
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Facebook

ขณะนี้เวลา

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้