Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

นางสาวซอนด้า  จันทรบุตร
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางวัชรี  ปานทับ
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

 
นางสาวธันวินีย์ อบหอม
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายจีระศักดิ์ สงสัย
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

นางวรัญญา จันทร์หล้า
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม


นางสาวอารยา  โพธิ์สุภาพ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
 
   
นายพงศ์ศิลป์  ชุ่มศรีทอง
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 

ขณะนี้เวลา

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้