Get Adobe Flash player

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา

   

นายลิขิต  แก้วนิวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา 


นางพวงเพชร พานทอง 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา 
   
นางสาวสริตา สีเทา  
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา 
 

ขณะนี้เวลา

อากาศวันนี้