Get Adobe Flash player


นางสาวผทัยรัตน์  เหลืองทอง
หัวหน้างานบุคคล


ด้านการบริหารงานบุคคล  มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ
       (1) การวางแผนอัตรากำลัง 

       (2) การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       (3) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

       (4) การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       (5) การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

       (6) การลาทุกประเภท

       (7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

       (8) การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

       (9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

       (10) การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

       (11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

       (12) การออกจากราชการ

       (13) การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 

       (14) การจัดทำ บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

       (15) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       (16) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

       (17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

       (18) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       (19) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

       (20) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ขณะนี้เวลา

อากาศวันนี้