ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน


จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  2

43

48

91

3

อนุบาล  3

58

69

127

4

รวม

101

117

218

7

ประถมศึกษาปีที่  1

114

158

272

7

ประถมศึกษาปีที่  2

128

126

254

7

ประถมศึกษาปีที่  3

136

129

265

7

ประถมศึกษาปีที่  4

128

117

245

6

ประถมศึกษาปีที่  5

122

133

255

7

ประถมศึกษาปีที่  6

124

129

253

7

รวม

752

792

1,544

41

รวมทั้งสิ้น

853

909

1,762

48

                                ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ขณะนี้เวลา

อากาศวันนี้