Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

 


ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  1

60

67

127

4

อนุบาล  2

82

72

154

4

รวม

142

139

281

8

ประถมศึกษาปีที่  1

126

131

257

6

ประถมศึกษาปีที่  2

131

132

263

6

ประถมศึกษาปีที่  3

101

99

200

5

ประถมศึกษาปีที่  4

106

102

208

5

ประถมศึกษาปีที่  5

97

99

196

5

ประถมศึกษาปีที่  6

83

91

174

5

รวม

644

91

1,298

32

รวมทั้งสิ้น

786

793

1,579

40

                                                  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขณะนี้เวลา

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้