ประวัติโรงเรียน

1.ข้อมูลทั่วไป 
      1.1 ชื่อสถานศึกษา 
                  โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   ตั้งอยู่เลขที่  215  หมู่ที่ 1   ถนนเทพารักษ์  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10570 โทรศัพท์  0-2315-1211 โทรสาร 0-2315-1211  e – mail: k.p10@hotmail. com  website  http://www.kp10.ac.th    
      1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   
                       อนุบาล    ถึงระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่    
       1.3   มีเขตพื้นที่บริการ  1    
                       หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านเลขที่   201 – 204

   โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) เดิมเป็นสถานศึกษาของโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ตั้งอยู่ในที่ดินของการเคหะแห่งชาติ ๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการมีเนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่เศษ การเคหะแห่งชาติได้มอบอาคารเรียนให้กับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๐ มูลค่าในการก่อสร้างประมาณ ๑๒ ล้านบาทเป็นอาคารแบบโรงเรียนมัธยมวัดราชโอรส ตัวอาคารเป็นตึก ๔ ชั้นจำนวน ๒๕ ห้องเรียน มีห้องสมุดกว้างขนาด ๔ ห้องเรียน ในระยะเวลาต่อมาสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ได้เห็นว่าอาคารทั้ง ๒ หลังอยู่ห่างกันและมีนักเรียนมาก ยากแก่การบริหารจัดการโดยผู้บริหารคนเดียวและมีโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยจึงได้แยกจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ มาตั้งเป็นโรงเรียนใหม่ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)” เพื่อเป็นเกียรติกับการเคหะแห่งชาติ และเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มาครบ ๑๐ ปี ปัจจุบันเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทางราชการได้มีงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นอีก 1 หลังเป็นอาคารแบบสปช. ๒/๒๘ ปรับปรุง ๔ ชั้น จำนวน ๑๕ ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณ ๕,๗๗๕,๐๐๐ บาท โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
                   ๑. นายธวัช  วัฒนา  พ.ศ.  ๒๕๓๔  -  ๒๕๓๘
                   ๒. นายดิเรก  รื่นเริง  พ.ศ.  ๒๕๓๘  -  ๒๕๔๕
                   ๓. นางสาวทัศนีย์  เอี่ยมผ่อง   พ.ศ.  ๒๕๔๕  - พ.ศ. ๒๕๕๕
                   ๔. นายไพฑูรย์ คงเทียน  พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๔
                   ๕. นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว พ.ศ. ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน

          ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ดำเนินการเปิดทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(Mini English Program) มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน และจนถึงปัจจุบัน มีห้องเรียนสองภาษา (Mini English Program)  เปิดทำการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับชั้นละ ๑ ห้องเรียน รวม ๖ ห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีการจัดชั้นเรียนโครงการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ระดับชั้นอนุบาล ๑ และเพิ่มการเรียนภาษาต่างประเทศที่ ๒ คือ ภาษาจีนเพื่อการสนทนาในทุกห้องเรียน

ขณะนี้เวลา