ข้อมูลทั่วไป

1.ข้อมูลทั่วไป
      1.1 ชื่อสถานศึกษา
                  โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   ตั้งอยู่เลขที่  215  หมู่ที่ 1   ถนนเทพารักษ์  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10570 
โทรศัพท์   0-2315-1211  โทรสาร   0-2315-1211 
e – mail: k.p10@hotmail. com          website  http://www.kp10.ac.th 
 
       1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  
                       อนุบาล    ถึงระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

       1.3   มีเขตพื้นที่บริการ  1   
                       หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านเลขที่   201 – 204

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร
     2.1  ชื่อ - สกุลผู้บริหาร   ดร.พิไลวรรณ แตงขาว
                  วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   ตั้งแต่   วันที่  1  ตุลาคม 2564  จนถึงปัจจุบัน       
 
   2.2   รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
                    ชื่อ   นายสุปรีชา     สอนสาระ   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท

    

ขณะนี้เวลา

อากาศวันนี้