Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

E-service

บทความของท่านผู้อำนวยการ

ข้อมูลทั่วไป

1.ข้อมูลทั่วไป
      1.1 ชื่อสถานศึกษา
                  โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   ตั้งอยู่เลขที่  215  หมู่ที่ 1   ถนนเทพารักษ์  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10570 
โทรศัพท์   0-2315-1211  โทรสาร   0-2315-1211 
e – mail: k.p10@hotmail. com          website  http://www.kp10.ac.th 
 
       1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  
                       อนุบาล    ถึงระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

       1.3   มีเขตพื้นที่บริการ  1   
                       หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านเลขที่   201 – 204

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร
     2.1  ชื่อ - สกุลผู้บริหาร   นายไพฑูรย์  คงเทียน
                  วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)   ตั้งแต่   วันที่  26  พฤศจิกายน 2555 จนถึงปัจจุบัน       
 
   2.2   ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง)     2     คน
               ชื่อ   นางกาญจนา   กันภัย                    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท
               ชื่อ   นางรัญญาภา  พรบัญชาตระกูล    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท

    

Facebook

ขณะนี้เวลา

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้