Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

E-service

บทความของท่านผู้อำนวยการ

วิสัยทัศน์ / ภารกิจ

 

วิสัยทัศน์

  ภายในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) วิชาการเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมบนเวทีมาตรฐานสากล


พันธกิจ
♦ จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
♦ ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม เน้นคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมพื้นฐาน และมีจิตสาธารณะ
♦ จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรก หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
♦ ปลูกฝังให้ผู้เรียนรัก และภาคภูมิใจในความเป็นไทย
♦ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
♦ สร้างเสริมคุณลักษณะนิสัยให้ผู้เรียนรักษ์สุขอนามัย
♦ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานสากล
  
 
เป้าหมาย
♥ นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
♥ นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมพื้นฐานและมีจิตสาธารณะ
♥ นักเรียนทุกคน นำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้
♥ นักเรียนทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
♥ นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  95  ใช้สื่อเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์
♥ นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  95  มีสุขอนามัยที่ดี
♥ นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  80  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

Facebook

ขณะนี้เวลา

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้