Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

สายชั้นอนุบาล

 
            นางสาวเวธกา  ศุภวีรฤทธิ์
           คุณครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
           นางสาวธัญชนก คล้ายสังข์
            คุณครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
           
                นางสุภาวดี คงเสนะ
           คุณครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
  นางสุวิมล อยู่ระหัด
  คุณครูประจำชั้นอนุบาล 1/4
            
 นางสาวแพรรพี มีไชโย
 คุณครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางสาวรุ่งนภา พรมวงศ์
  คุณครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
          

 นางสุวรรณา ภูมิพัฒนไชย
คุณครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางมณฑา  พ่วงขำ
 คุณครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

        
 นางศิลา พลวัน
 คุณครูพี่เลี้ยง
นางนภัสวรรณ พิสิทธิ์ธาริณ
  คุณครูพี่เลี้ยง
   
 นางจรวยพร คุ้มสกุล
 คุณครูพี่เลี้ยง
นางนิสานาถ สระวงศ์
  คุณครูพี่เลี้ยง
          นางฏะติมาภรณ์ เทียมมนู
                  คุณครูพี่เลี้ยง
นางสาวเกษฎาพร  พลไชย
  คุณครูพี่เลี้ยง 


    


          


           


ขณะนี้เวลา

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้