Get Adobe Flash player


นางสาวกนกกาญจน์  แก้วนุช
หัวหน้าวิชาการ

ด้านวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ

       (1) การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

       (2) การวางแผนงานด้านวิชาการ

       (3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

       (4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

       (5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

       (6) การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

       (7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

       (8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

       (9) การนิเทศการศึกษา

      (10) การแนะแนว

      (11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

      (12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

      (13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

      (14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

      (15) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

      (16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

      (17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ขณะนี้เวลา

อากาศวันนี้