Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


 

นายคัคเนศ  ศรีตนชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาววรธนัท  ปาริชาตวุฒิกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
   
นางสาวกิติยา  หัสดินทร ณ อยุธยา
ครูกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 

นางสุภัคสวรรค์  ยอดสิงห์
ครูกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
นางสาวอันธิกา  สีเมฆ
ครูกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

ขณะนี้เวลา

Link ที่เกี่ยวข้อง

อากาศวันนี้