กลุ่มสาระการงานอาชีพ


 

นายคัคเนศ  ศรีตนชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาววรธนัท  ปาริชาตวุฒิกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
   
นางสาวกิติยา  หัสดินทร ณ อยุธยา
ครูกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
นายชนกันต์ แถบทอง
ครูกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
นางสาวอรอนงค์ จำนงค์ธรรม 
ครูกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
นายยศวัจน์  อภิรัตน์ระพี  
ครูกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
นางสาวอันธิกา  สีเมฆ
ครูกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

ขณะนี้เวลา

อากาศวันนี้